donderdag 29 september 2016

Wat is de FAST® Methode?


Van veel lezers krijg ik de vraag wat de FAST® Methode is, wat het betekent en hoe het werkt.Met dit artikel wil ik daar helderheid in scheppen.

De FAST® Methode (Fonografie en Analogie Strategie Training Methode).
De FAST® Methode is een wederzijds overgedragen remediërend leesprogramma dat bestaat uit losstaande, op zichzelf staande,  instructie eenheden voor elk van de componenten (linguïstische vaardigheden, spelling, leessnelheid en begrijpend lezen). Dit zorgt ervoor dat unieke, op de leerling afgestemde programma’s samengesteld kunnen worden. De componenten zijn van remediërende aard, omdat ze de tekorten bij de leerling wegwerken en zijn daarmee zeer geschikt voor leerlingen (jong en volwassen) met dyslexie of achterstanden. De methode maakt het mogelijk om de leerling een heroriëntering te geven en de taal opnieuw op te bouwen. In wederzijdse afstemming worden leraar en leerling uitgedaagd om elkaar te onderwijzen en inzicht te geven in het gebruik van cognitieve en metacognitieve leerstrategieën.

Instructie
De FAST® Methode maakt gebruik van aparte op zichzelf staande programma’s voor elk van de componenten (linguïstische vaardigheden, spelling, leessnelheid en begrijpend lezen). Instructie is gebaseerd op wederzijdse instructie en betekent:
1.     Cognitieve en metacognitieve leerstrategieën worden gemodelleerd door de coach om tot de juiste oplossing te komen.
2.     Stap voor stap feedback door de “leraar” om goede antwoorden te bevestigen en te belonen en om gemodelleerd uitleg te geven bij foutieve oplossingen.
3.     Er is sprake van wederzijds lesgeven waarin de leerling en de leraar van rol wisselen.
4.     Er is meerdere keren per week geschreven interactie tussen leraar en leerling.

Linguïstische vaardigheden
Gebaseerd op de Nederlandse taal, de linguïstische vaardigheden component traint expliciet de fonologische (klank analyse, klankpatronen, enz.) en orthografische vaardigheden (letter-klank koppeling, klinker-medeklinker patronen, woordbeelden - morfologische vaardigheden, enz.). Er wordt een heroriëntering gegeven waardoor de taal opnieuw opgebouwd wordt.
Kinderen (jonge, maar ook oudere kinderen) met dyslexie en taalachterstanden die fonologische tekorten vertonen, hebben expliciete instructie nodig op het foneem-grafeem niveau. De linguïstische vaardigheid component richt zich specifiek op de kleinste letter-klank eenheden terwijl tegelijk de grotere lettergreep eenheden getraind worden. Het doel van de linguïstische vaardigheden is om het woordbeeld te ontwikkelen door kern klanken en synthese vaardigheden te remediëren.
De kern van de instructie is gebaseerd op het gebruik van cognitieve strategieën (analogie, woorddelen, enz.), om linguïstische vaardigheden (zoals de stomme klank, dubbele medeklinker, enz.) te integreren. Bovendien maakt de instructie gebruik van een gestructureerd Lego en kleuren systeem. Dit Lego-kleuren systeem zorgt ervoor dat er gerichte analyse komt van de linguïstische vaardigheden en om taalpatronen te herkennen. Daarnaast zorgt dit systeem ervoor dat de cognitieve strategieën geankerd worden aan de kleuren. Voor kinderen met taalachterstanden en dyslexie is dit een visuele en tastbare werkwijze en slaat de brug tussen het denken en het doen wat bij de zwakke taalleerling verstoord is.

Spelling vaardigheden
Het goed kunnen spellen heeft voordelen voor het leesproces, maar het is ook noodzakelijk in het goed kunnen uitdrukken in schrift. En hoewel spelling als een belangrijk vaardigheid gezien wordt, besteden scholen hier weinig aandacht aan. Wanneer naar taalzwakke leerlingen gekeken wordt, krijgen kinderen met technisch leesproblemen voorrang.
De spellingvaardigheden component in de FAST® Methode bouwt op de linguïstische vaardigheden en versterkt zodoende de vaardigheden. Bij de spelling van woorden, maar ook bij werkwoordspelling, draait het om verschillende categorieën. Met behulp van specifieke cognitieve (rijm, analogie, enz.) en metacognitieve (monitoren) strategieën en instructiematerialen krijgt de spelling een heroriëntering en wordt het systematisch opgebouwd. Tijdens elke les wordt de leerling uitgedaagd om informatie samen te voegen in een uitgebreid begrip van woordpatronen, woordbeelden en regels.

Leessnelheid (technisch lezen)
De leessnelheid is een belangrijke vereiste voor het begrijpend lezen. De gedachte hierachter is dat tijdens het begrijpen van een tekst de minste cognitieve energie verloren moet gaan aan het ontsleutelen van woorden. Met andere woorden, wanneer het lezen vloeiend gaat, dan kan alle concentratie uitgaan naar het begrijpen van de tekst.
De leessnelheid component bouwt net als de spellingcomponent voort op de linguïstische vaardigheden component. Gebaseerd op de herhaald lezen techniek, lezen de leerlingen woorden en zinnen twee maal voor 1 minuut, waarna het doel gesteld wordt om het aantal correct gelezen woorden te verhogen. Ook tekstpassages worden op dit principe uitgevoerd. De leerling traint op deze wijze zijn opnamevermogen en dwingt zichzelf als het ware om boven zijn huidige snelheid uit te stijgen. En tegelijk bouwt het een vocabulaire van zichtwoorden op. Daarnaast lezen leerlingen wisselrijtjes om de woordstructuur te begrijpen en sneller te doorgronden. Ook Lego en kleuren worden gebruikt om dit proces te integreren.

Begrijpend lezen
Bij begrijpend lezen wordt de leerling door middel van het expliciete wederzijdse instructie model geleerd om tot goede samenvattingen te komen van een tekst. De belangrijkste cognitieve (voorspellen, vragen stellen, enz.) en metacognitieve strategieën (regulatie en monitoren) komen tijdens de instructie aan bod, waarbij toegewerkt wordt naar een geïntegreerde samenvatting.
Een belangrijk proces dat de leerling doormaakt in het samenvatten is het kritisch leren denken. Samen met de leraar wordt de leerling begeleid om een eigen denkbeeld te formuleren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten